การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (SMM-W3) ครั้งสุดท้าย

ตามที่ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดียจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (SMM-W3) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 72,232,917 หน่วยโดยมีกําหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 25 ของเดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน นับตั้งแต่ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (2 มิถุนายน 2558 – 25 พฤศจิกายน 2559) โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ

อัพเดทหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม