นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ