นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา