นายวิฑูรย์ นิรันตราย
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)