นายปราชญ์ ไชยคำ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย