นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ