นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย
กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ