นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ