นายกิตติ ชีนะเกตุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ