คณะกรรมการบริษัท

smmmember

 

 

 


member01

นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์

member01_profile

 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ
 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551
 ประวัติการทำงาน
2553 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน  ประธาน บริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท สแพลชมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร Dentsu Holdings (Thailand) Ltd.
2538 – 2550  รองประธานกรรมการ  บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จำกัด

 

 


นายกิตติ ชีนะเกตุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 


นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 


นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์
กรรมการอิสระ


photo

นายไพฑูร ชุติมากรกุล
กรรมการ


photo

นายวิฑูรย์ นิรันตราย
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


photo

นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ


photo

นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี


photo

นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน


photo

นายปราชญ์ ไชยคำ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย


photo

นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา


photo

นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย
กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างบริษัท