ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (SMM-W4)

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (SMM-W4)   

 • ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (SMM-W4)
  ดาวน์โหลด
 • กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (SMM-W4) (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
  ⇓ ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (SMM-W4) (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
  ดาวน์โหลด


 The exercise of the Warrants #4 (SMM-W4)

 • Terms and Conditions of Right Offering of the Warrants #4 (SMM-W4)
  Download
 • The period of the Exercise Date of the Warrant to Purchase Ordinary Shares #4 (SMM-W4) (Last Exercise)
  Download
 • Notification Form for Exercise the Warrants to Purchase Ordinary Shares #4 (SMM-W4) (Last Exercise)
  Download