ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (SMM-W3) Update

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (SMM-W3) ครั้งสุดท้าย        

  • กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (SMM-W3) ครั้งสุดท้าย
    ดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (SMM-W3) ครั้งสุดท้าย
    ดาวน์โหลดไฟล์


 The last exercise of the Warrants #3 (SMM-W3)