การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ส่งรายละเอียดเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ⇓ ดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก.)
    ⇓ ดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 (แบบ ข.)
    ⇓ ดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 (แบบ ค.) ⇓ ดาวน์โหลดไฟล์