การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร