การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร